@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&GYB@@@@          @@&&&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#BPG&5&@@@          &P555PPB@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&BGGG&@@@@P@@@          55PPPPP5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&#BPPGB&@@@@@@@@&G@@          @BPPPPG&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&#GPG#&@@@@@@@@@@@@@B#@          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&BGGB@@@@@@@@@@@@@@@@@@@G@          @@@@@@@@@@@@@@@&#&&&&@@@@@@@@@@@@@@@@@@&&&&@@@@@@@@@#&&&@@@@@@@@@@@@@&&&&##&@@@@@@@@@@@@@@@&#@@@@@&B          #5PPPP5#@@@@BPPP5555PPP#@@@@5PPPP5Y#BPP5555PP#@@@BPP5555PPG@@@@&#GPPP55555PPG#@@@@@@@@@@@@@P@@@@@@@J          #5PPPP5#@@BP5PPPGPPPPPP5P&@@5PPPPP555PP5PPPPP5GBP55PPPPPPP55&@&5555PPP555PPPP55@@@@@@@@@@@P&@@@@@@@B          #5PPPP5#@P5PPPPB@@@@PPPPP5#@5PPPPPPG&@@&PPPPPPP5G#&@&P5PPPP5B@&5G#&@@@@@BPPPPP5#@@@@@@@@@G&@@@@@@@@#          #5PPPP5#B5PPPPP@@@@@&PPPPP5#PPPPPPP@@@@@#YPPPPPG@@@@@&PPPPPPY@@@@@@@@@@@#PPPPP55@@@@@@@&P@@@@@@@@@@#          #5PPPP5#GPPPPPPPPPPPP555555#PPPPP55@@@@@@GPPPP5#@@@@@@PPPPPP5@@@@@&#GGP55PPPPP55@@@@@@BG@@@@@@@@@@@5          #5PPPP5#GPPPPPP#&&&&&&&&&&&&PPPPP55@@@@@@BPPPP5#@@@@@@PPPPPP5@@&BP555GB##PPPPP55@@@@BG@@@@@@@@@@@@&5          #5PPPP5#PPPPPP5&@@@@@@@@@@@@5PPPP55@@@@@@BPPPP5#@@@@@@PPPPPPY#GPPPPP&@@@@5PPPP55@@@@&@@@@@@@@@@@@&5#          #5PPPP5##5PPPP5G&@@@@@@@@&&@5PPPP55@@@@@@BPPPP5#@@@@@@PPPPPPYYPPPP5#@@@@&PPPPP5P@&@@@@@@@@@@@@@@&55@          #5PPPP5#@GP5PPPPPG#####GG55@5PPPP55@@@@@@BPPPP5#@@@@@@PPPPPPY5PPPPPPB#BPPPPPPPPPPG@@@@@@@@@@@@@&YJ&@          #5P55P5#@@&BPP5555555555PPB@5555P55@@@@@@G5P5P5#@@@@@@55555PY#G55PPP555PGP5PPP555G@@@@@@@@@@@#P?Y@@@          &BBBBBB&@@@@@&#B#####B#&@@@@BBBBBBB@@@@@@#BBBBB&@@@@@@BBBBBBB@@#BGPPB#&@@@#GPGB&&@@@@@@@@@&G5?JB@@@@          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&#G5JJY#@@@@@@          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&#&@@@@@@@@@@&&#BGP5YJJYP#@@@@@@@@@          @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@GJYYYYYYYYY5PY5P55GP#&@@@@@@@@@@@@@         @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&###GPJ?775#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@       @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&B?5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@